Το ρήμα αού The verb αού
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E20 το ρήμα αού  λέω  the verb αού to say

Σημείωμα: η παθητική φωνή του ρήματος αυτού δεν απαντά συχνά εκτός απο τον ενεστώτα ένι αληЄούμενε
Note: the passive voice of this verb is not in common use apart from the present ένι αληЄούμενε

E20.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε20.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι αού ένι αούα ένι αούντα
2 έσι αού έσι αούα έσι αούντα
3 έЈι αού έЈι αούα έЈι αούντα
Πληθ. Pl.
1 έμε αούντε έμε αούντε έμε αούντα
2 έЋε αούντε έЋε αούντε έЋε αούντα
3 είνι αούντε είνι αούντε είνι αούντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 αІήνου αІήνομε
2 αІήνερε αІήνετε
3 αІήЈει αІήνωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 άІηνε αІήνετε

Αρχή
Top

Ε20.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα αού έμα αούα έμα αούντα
2 έσα αού έσα αούα έσα αούντα
3 έκι αού έκι αούα έκι αούντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ αούντε έμαϊ αούντε έμαϊ αούντα
2 έЋαϊ αούντε έЋαϊ αούντε έЋαϊ αούντα
3 ήγκιαϊ αούντε ήγκιαϊ αούντε ήγκιαϊ αούντα

Αρχή
Top

Ε20.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 επέκα επέκαμε
2 επέτσερε επέκατε
3 επέτσε επέκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 αІήου αІήομε
2 αІήερε αІήετε
3 αІεί αІήωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 άλε αІήετε

Αρχή
Top

Ε20.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα αІήνου θα αІήνομε
2 θα αІήνερε θα αІήνετε
3 θα αІήЈει θα αІήνωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα αІήου θα αІήομε
2 θα αІήερε θα αІήετε
3 θα αІεί θα αІήωι

Αρχή
Top

Ε20.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου πετέ ένι έχα πετέ ένι έχουντα πετέ
2 έσι έχου πετέ έσι έχα πετέ έσι έχουντα πετέ
3 έЈι έχου πετέ έЈι έχα πετέ έЈι έχουντα πετέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε πετέ έμε έχουντε πετέ έμε έχουντα πετέ
2 έЋε έχουντε πετέ έЋε έχουντε πετέ έЋε έχουντα πετέ
3 είνι έχουντε πετέ είνι έχουντε πετέ είνι έχουντα πετέ

Αρχή
Top

Ε20.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου πετέ έμα έχα πετέ έμα έχουντα πετέ
2 έσα έχου πετέ έσα έχα πετέ έσα έχουντα πετέ
3 έκι έχου πετέ έκι έχα πετέ έκι έχουντα πετέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε πετέ έμαϊ έχουντε πετέ έμαϊ έχουντα πετέ
2 έЋαϊ έχουντε πετέ έЋαϊ έχουντε πετέ έЋαϊ έχουντα πετέ
3 ήγκιαϊ έχουντε πετέ ήγκιαϊ έχουντε πετέ ήγκιαϊ έχουντα πετέ

Αρχή
Top

Ε20.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου πετέ θα έχομε πετέ
2 θα έχερε πετέ θα έχετε πετέ
3 θα έχει πετέ θα έχωι πετέ

Αρχή
Top

Ε20.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια αІήνου θάκια αІήνομε
2 θάκια αІήνερε θάκια αІήνετε
3 θάκια αІήЈει θάκια αІήνωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια αІήου θάκια αІήομε
2 θάκια αІήερε θάκια αІήετε
3 θάκια αІεί θάκια αІήωι

Αρχή
Top