Βοηθητικά ρήματα Auxiliary verbs
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
E1.1 ένι  είμαι to be E1.2 έχου  έχω to have