Το ρήμα έγγου The verb έγγου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E23 το ρήμα έγγου  πηγαίνω  the verb έγγου to go

Σημείωμα: αυτό το ρήμα στερείται παθητικού τύπου.
Note: this verb does not have a passive form.

E23.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε23.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έγγου ένι έγγα ένι έγγουντα
2 έσι έγγου έσι έγγα έσι έγγουντα
3 έЈι έγγου έЈι έγγα έЈι έγγουντα
Πληθ. Pl.
1 έμε έγγουντε έμε έγγουντε έμε έγγουντα
2 έЋε έγγουντε έЋε έγγουντε έЋε έγγουντα
3 είνι έγγουντε είνι έγγουντε είνι έγγουντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 έγγου έγγομε
2 έντζερε έντζετε
3 έντζει έγγωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 έντζε έντζετε

Αρχή
Top

Ε23.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έγγου έμα έγγα έμα έγγουντα
2 έσα έγγου έσα έγγα έσα έγγουντα
3 έκι έγγου έκι έγγα έκι έγγουντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ έγγουντε έμαϊ έγγουντε έμαϊ έγγουντα
2 έЋαϊ έγγουντε έЋαϊ έγγουντε έЋαϊ έγγουντα
3 ήγκιαϊ έγγουντε ήγκιαϊ έγγουντε ήγκιαϊ έγγουντα

Αρχή
Top

Ε23.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εζάκα εζάκαμε
2 εζάτЀερε εζάκατε
3 εζάτЀε εζάκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ζάου ζάμε
2 ζάρε ζάτε
3 ζάει ζάЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 χάγγε χάγγετε

Αρχή
Top

Ε23.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έγγου θα έγγομε
2 θα έντζερε θα έντζετε
3 θα έντζει θα έγγωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ζάου θα ζάμε
2 θα ζάρε θα ζάτε
3 θα ζάει θα ζάЈι

Αρχή
Top

Ε23.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ζατέ ένι ζατά ένι ζατέ
2 έσι ζατέ έσι ζατά έσι ζατέ
3 έЈι ζατέ έЈι ζατά έЈι ζατέ
Πληθ.
1 έμε ζατοί έμε ζατοί έμε ζατά
2 έЋε ζατοί έЋε ζατοί έЋε ζατά
3 είνι ζατοί είνι ζατοί είνι ζατά

Αρχή
Top

Ε23.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ζατέ έμα ζατά έμα ζατέ
2 έσα ζατέ έσα ζατά έσα ζατέ
3 έκι ζατέ έκι ζατά έκι ζατέ
Πληθ.
1 έμαϊ ζατοί έμαϊ ζατοί έμαϊ ζατά
2 έЋαϊ ζατοί έЋαϊ ζατοί έЋαϊ ζατά
3 ήγκιαϊ ζατοί ήγκιαϊ ζατοί ήγκιαϊ ζατά

Αρχή
Top

Ε23.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι ζατέ θα ένι ζατά θα ένι ζατέ
2 θα έσι ζατέ θα έσι ζατά θα έσι ζατέ
3 θα έЈι ζατέ θα έЈι ζατά θα έЈι ζατέ
Πληθ.
1 θα έμε ζατοί θα έμε ζατοί θα έμε ζατά
2 θα έЋε ζατοί θα έЋε ζατοί θα έЋε ζατά
3 θα είνι ζατοί θα είνι ζατοί θα είνι ζατά

Αρχή
Top

Ε23.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια έγγου θάκια έγγομε
2 θάκια έντζερε θάκια έντζετε
3 θάκια έντζει θάκια έγγωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ζάου θάκια ζάμε
2 θάκια ζάρε θάκια ζάτε
3 θάκια ζάει θάκια ζάЈι

Αρχή
Top