Το ρήμα φερίЄου The verb φερίЄου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική ΡήματαHome Introduction Recordings Grammar Verbs

E26 το ρήμα φερίЄου φέρνω
  The verb φερίЄου to bring

E26.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε26.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φερίЄου ένι φερίЄα ένι φερίЄουντα
2 έσι φερίЄου έσι φερίЄα έσι φερίЄουντα
3 έЈι φερίЄου έЈι φερίЄα έЈι φερίЄουντα
Πληθ. Pl.
1 έμε φερίЄουντε έμε φερίЄουντε έμε φερίЄουντα
2 έЋε φερίЄουντε έЋε φερίЄουντε έЋε φερίЄουντα
3 είνι φερίЄουντε είνι φερίЄουντε είνι φερίЄουντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φερίЄου φερίЄομε
2 φερίτЀερε φερίτЀετε
3 φερίτЀει φερίЄωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φέριτЀε φερίτЀετε

Αρχή
Top

Ε26.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φερίЄου έμα φερίЄα έμα φερίЄουντα
2 έσα φερίЄου έσα φερίЄα έσα φερίЄουντα
3 έκι φερίЄου έκι φερίЄα έκι φερίЄουντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φερίЄουντε έμαϊ φερίЄουντε έμαϊ φερίЄουντα
2 έЋαϊ φερίЄουντε έЋαϊ φερίЄουντε έЋαϊ φερίЄουντα
3 ήγκι(αϊ) φερίЄουντε ήγκι(αϊ) φερίЄουντε ήγκι(αϊ) φερίЄουντα

Αρχή
Top

Ε26.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ενέγκα ενέγκαμε
2 ενέντζερε ενέγκατε
3 ενέντζε ενέγκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φέρου φέρομε
2 φέρερε φέρετε
3 φέρει φέρωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φέρε φέρετε

Αρχή
Top

Ε26.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φερίЄου θα φερίЄομε
2 θα φερίτЀερε θα φερίτЀετε
3 θα φερίτЀει θα φερίЄωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φέρου θα φέρομε
2 θα φέρερε θα φέρετε
3 θα φέρει θα φέρωι

Αρχή
Top

Ε26.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου φερτέ ένι έχα φερτέ ένι έχουντα φερτέ
2 έσι έχου φερτέ έσι έχα φερτέ έσι έχουντα φερτέ
3 έЈι έχου φερτέ έЈι έχα φερτέ έЈι έχουντα φερτέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε φερτέ έμε έχουντε φερτέ έμε έχουντα φερτέ
2 έЋε έχουντε φερτέ έЋε έχουντε φερτέ έЋε έχουντα φερτέ
3 είνι έχουντε φερτέ είνι έχουντε φερτέ είνι έχουντα φερτέ

Αρχή
Top

Ε26.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου φερτέ έμα έχα φερτέ έμα έχουντα φερτέ
2 έσα έχου φερτέ έσα έχα φερτέ έσα έχουντα φερτέ
3 έκι έχου φερτέ έκι έχα φερτέ έκι έχουντα φερτέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε φερτέ έμαϊ έχουντε φερτέ έμαϊ έχουντα φερτέ
2 έЋαϊ έχουντε φερτέ έЋαϊ έχουντε φερτέ έЋαϊ έχουντα φερτέ
3 ήγκι(αϊ) έχουντε φερτέ ήγκι(αϊ) έχουντε φερτέ ήγκι(αϊ) έχουντα φερτέ

Αρχή
Top

Ε26.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου φερτέ θα έχομε φερτέ
2 θα έχερε φερτέ θα έχετε φερτέ
3 θα έχει φερτέ θα έχωι φερτέ

Αρχή
Top

Ε26.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φερίЄου θάκια φερίЄομε
2 θάκια φερίτЀερε θάκια φερίτЀετε
3 θάκια φερίτЀει θάκια φερίЄωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φέρου θάκια φέρομε
2 θάκια φέρερε θάκια φέρετε
3 θάκια φέρει θάκια φέρωι

Αρχή
Top

E26.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Σημείωμα: η παθητική φωνή αυτού του ρήματος έχει τη σημασία συμπεριφέρομαι, όπως και φέρομαι στα ΝΕ. Ο παρακείμενος ένι φερτέ, υπερσυντέλικος έμα φερτέ και συντελεσμένος μέλλοντας θα ένι φερτέ λείπουν με την έννοια συμπεριφέρομαι αφού χρησιμεύουν ως χρόνοι του ρήματος παρίου (βλ. E24).

Note: the passive form of this verb means to behave, like the verb φέρομαι in MG. The perfect ένι φερτέ, pluperfect έμα φερτέ and future perfect θα ένι φερτέ are not used with the meaning to behave as they form tenses of the verb παρίου (see E24).

Ε26.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φεριЄούμενε ένι φεριЄουμένα ένι φεριЄούμενε
2 έσι φεριЄούμενε έσι φεριЄουμένα έσι φεριЄούμενε
3 έЈι φεριЄούμενε έЈι φεριЄουμένα έЈι φεριЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε φεριЄουμέЈοι έμε φεριЄουμέЈοι έμε φεριЄούμενα
2 έЋε φεριЄουμέЈοι έЋε φεριЄουμέЈοι έЋε φεριЄούμενα
3 είνι φεριЄουμέЈοι είνι φεριЄουμέЈοι είνι φεριЄούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φεριЄούμα φεριЄούμαϊ
2 φερίτЀισου φερίτЀηЋε
3 φερίτЀηται φερίЄονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φερίτЀισου φερίτЀηЋε

Αρχή
Top

Ε26.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φεριЄούμενε έμα φεριЄουμένα έμα φεριЄούμενε
2 έσα φεριЄούμενε έσα φεριЄουμένα έσα φεριЄούμενε
3 έκι φεριЄούμενε έκι φεριЄουμένα έκι φεριЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φεριЄουμέЈοι έμαϊ φεριЄουμέЈοι έμαϊ φεριЄούμενα
2 έЋαϊ φεριЄουμέЈοι έЋαϊ φεριЄουμέЈοι έЋαϊ φεριЄούμενα
3 ήγκι(αϊ) φεριЄουμέЈοι ήγκι(αϊ) φεριЄουμέЈοι ήγκι(αϊ) φεριЄούμενα

Αρχή
Top

Ε26.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εφέρμα εφέρμαϊ
2 εφέρЋερε εφέρЋατε
3 εφέρЋε εφέρЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φερθού φερθούμε
2 φερθείρε φερθείτε
3 φερθεί φερθούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φερίσου φερθείτε

Αρχή
Top

Ε26.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φεριЄούμα θα φεριЄούμαϊ
2 θα φερίτЀισου θα φερίτЀηЋε
3 θα φερίτЀηται θα φερίЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φερθού θα φερθούμε
2 θα φερθείρε θα φερθείτε
3 θα φερθεί θα φερθούЈι

Αρχή
Top

Ε26.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Λείπει - βλ. σημείωμα επάνω.
Not used - see note above.

Αρχή
Top

Ε26.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Λείπει - βλ. σημείωμα επάνω.
Not used - see note above.

Αρχή
Top

Ε26.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Λείπει - βλ. σημείωμα επάνω.
Not used - see note above.

Αρχή
Top

Ε26.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φεριЄούμα θάκια φεριЄούμαϊ
2 θάκια φερίτЀισου θάκια φερίτЀηЋε
3 θάκια φερίτЀηται θάκια φερίЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φερθού θάκια φερθούμε
2 θάκια φερθείρε θάκια φερθείτε
3 θάκια φερθεί θάκια φερθούЈι

Αρχή
Top