Το ρήμα φωνιάντου
The verb φωνιάντου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E10 το ρήμα φωνιάντου   φωνάζω
   the verb φωνιάντου to shout

E10.1 Ενεργητική Φωνή
  Active Voice

Ε10.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φωνιάντου ένι φωνιάντα ένι φωνιάντουντα
2 έσι φωνιάντου έσι φωνιάντα έσι φωνιάντουντα
3 έЈι φωνιάντου έЈι φωνιάντα έЈι φωνιάντουντα
Πληθ. Pl.
1 έμε φωνιάντουντε έμε φωνιάντουντε έμε φωνιάντουντα
2 έЋε φωνιάντουντε έЋε φωνιάντουντε έЋε φωνιάντουντα
3 είνι φωνιάντουντε είνι φωνιάντουντε είνι φωνιάντουντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φωνιάντου φωνιάντομε
2 φωνιάντερε φωνιάντετε
3 φωνιάντει φωνιάντωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φώνιαντε φωνιάντετε

Αρχή
Top

Ε10.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φωνιάντου έμα φωνιάντα έμα φωνιάντουντα
2 έσα φωνιάντου έσα φωνιάντα έσα φωνιάντουντα
3 έκι φωνιάντου έκι φωνιάντα έκι φωνιάντουντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φωνιάντουντε έμαϊ φωνιάντουντε έμαϊ φωνιάντουντα
2 έЋαϊ φωνιάντουντε έЋαϊ φωνιάντουντε έЋαϊ φωνιάντουντα
3 ήγκιαϊ φωνιάντουντε ήγκιαϊ φωνιάντουντε ήγκιαϊ φωνιάντουντα

Αρχή
Top

Ε10.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εφωνιά εφωνιάμε
2 εφωνιάερε εφωνιάτε
3 εφωνιάε εφωνιάЈι

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φωνιάτσου φωνιάτσομε
2 φωνιάτσερε φωνιάτσετε
3 φωνιάτσει φωνιάτσωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φώνιατσε φωνιάτσετε

Αρχή
Top

Ε10.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φωνιάντου θα φωνιάντομε
2 θα φωνιάντερε θα φωνιάντετε
3 θα φωνιάντει θα φωνιάντωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φωνιάτσου θα φωνιάτσομε
2 θα φωνιάτσερε θα φωνιάτσετε
3 θα φωνιάτσει θα φωνιάτσωι

Αρχή
Top

Ε10.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου φωνιαЋέ ένι έχα φωνιαЋέ ένι έχουντα φωνιαЋέ
2 έσι έχου φωνιαЋέ έσι έχα φωνιαЋέ έσι έχουντα φωνιαЋέ
3 έЈι έχου φωνιαЋέ έЈι έχα φωνιαЋέ έЈι έχουντα φωνιαЋέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε φωνιαЋέ έμε έχουντε φωνιαЋέ έμε έχουντα φωνιαЋέ
2 έЋε έχουντε φωνιαЋέ έЋε έχουντε φωνιαЋέ έЋε έχουντα φωνιαЋέ
3 είνι έχουντε φωνιαЋέ είνι έχουντε φωνιαЋέ είνι έχουντα φωνιαЋέ

Αρχή
Top

Ε10.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου φωνιαЋέ έμα έχα φωνιαЋέ έμα έχουντα φωνιαЋέ
2 έσα έχου φωνιαЋέ έσα έχα φωνιαЋέ έσα έχουντα φωνιαЋέ
3 έκι έχου φωνιαЋέ έκι έχα φωνιαЋέ έκι έχουντα φωνιαЋέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε φωνιαЋέ έμαϊ έχουντε φωνιαЋέ έμαϊ έχουντα φωνιαЋέ
2 έЋαϊ έχουντε φωνιαЋέ έЋαϊ έχουντε φωνιαЋέ έЋαϊ έχουντα φωνιαЋέ
3 ήγκιαϊ έχουντε φωνιαЋέ ήγκιαϊ έχουντε φωνιαЋέ ήγκιαϊ έχουντα φωνιαЋέ

Αρχή
Top

Ε10.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου φωνιαЋέ θα έχομε φωνιαЋέ
2 θα έχερε φωνιαЋέ θα έχετε φωνιαЋέ
3 θα έχει φωνιαЋέ θα έχωι φωνιαЋέ

Αρχή
Top

Ε10.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φωνιάντου θάκια φωνιάντομε
2 θάκια φωνιάντερε θάκια φωνιάντετε
3 θάκια φωνιάντει θάκια φωνιάντωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φωνιάτσου θάκια φωνιάτσομε
2 θάκια φωνιάτσερε θάκια φωνιάτσετε
3 θάκια φωνιάτσει θάκια φωνιάτσωι

Αρχή
Top

E10.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Ε10.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φωνιαντούμενε ένι φωνιαντουμένα ένι φωνιαντούμενε
2 έσι φωνιαντούμενε έσι φωνιαντουμένα έσι φωνιαντούμενε
3 έЈι φωνιαντούμενε έЈι φωνιαντουμένα έЈι φωνιαντούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε φωνιαντουμέЈοι έμε φωνιαντουμέЈοι έμε φωνιαντούμενα
2 έЋε φωνιαντουμέЈοι έЋε φωνιαντουμέЈοι έЋε φωνιαντούμενα
3 είνι φωνιαντουμέЈοι είνι φωνιαντουμέЈοι είνι φωνιαντούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φωνιαντούμα φωνιαντούμαϊ
2 φωνιάντισου φωνιάντηЋε
3 φωνιάντηται φωνιάντονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φωνιάντισου φωνιάντηЋε

Αρχή
Top

Ε10.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φωνιαντούμενε έμα φωνιαντουμένα έμα φωνιαντούμενε
2 έσα φωνιαντούμενε έσα φωνιαντουμένα έσα φωνιαντούμενε
3 έκι φωνιαντούμενε έκι φωνιαντουμένα έκι φωνιαντούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φωνιαντουμέЈοι έμαϊ φωνιαντουμέЈοι έμαϊ φωνιαντούμενα
2 έЋαϊ φωνιαντουμέЈοι έЋαϊ φωνιαντουμέЈοι έЋαϊ φωνιαντούμενα
3 ήγκιαϊ φωνιαντουμέЈοι ήγκιαϊ φωνιαντουμέЈοι ήγκιαϊ φωνιαντούμενα

Αρχή
Top

Ε10.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εφωνιάμα εφωνιάμαϊ
2 εφωνιάЋερε εφωνιάЋατε
3 εφωνιάЋε εφωνιάЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φωνιαЋού φωνιαЋούμε
2 φωνιαЋείρε φωνιαЋείτε
3 φωνιαЋεί φωνιαЋούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φωνιάτσου φωνιαЋείτε

Αρχή
Top

Ε10.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φωνιαντούμα θα φωνιαντούμαϊ
2 θα φωνιάντισου θα φωνιάντηЋε
3 θα φωνιάντηται θα φωνιάντονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φωνιαЋού θα φωνιαЋούμε
2 θα φωνιαЋείρε θα φωνιαЋείτε
3 θα φωνιαЋεί θα φωνιαЋούЈι

Αρχή
Top

Ε10.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φωνιαЋέ ένι φωνιαЋά ένι φωνιαЋέ
2 έσι φωνιαЋέ έσι φωνιαЋά έσι φωνιαЋέ
3 έЈι φωνιαЋέ έЈι φωνιαЋά έЈι φωνιαЋέ
Πληθ. Pl.
1 έμε φωνιαЋοί έμε φωνιαЋοί έμε φωνιαЋά
2 έЋε φωνιαЋοί έЋε φωνιαЋοί έЋε φωνιαЋά
3 είνι φωνιαЋοί είνι φωνιαЋοί είνι φωνιαЋά

Αρχή
Top

Ε10.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φωνιαЋέ έμα φωνιαЋά έμα φωνιαЋέ
2 έσα φωνιαЋέ έσα φωνιαЋά έσα φωνιαЋέ
3 έκι φωνιαЋέ έκι φωνιαЋά έκι φωνιαЋέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φωνιαЋοί έμαϊ φωνιαЋοί έμαϊ φωνιαЋά
2 έЋαϊ φωνιαЋοί έЋαϊ φωνιαЋοί έЋαϊ φωνιαЋά
3 ήγκιαϊ φωνιαЋοί ήγκιαϊ φωνιαЋοί ήγκιαϊ φωνιαЋά

Αρχή
Top

Ε10.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι φωνιαЋέ θα ένι φωνιαЋά θα ένι φωνιαЋέ
2 θα έσι φωνιαЋέ θα έσι φωνιαЋά θα έσι φωνιαЋέ
3 θα έЈι φωνιαЋέ θα έЈι φωνιαЋά θα έЈι φωνιαЋέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε φωνιαЋοί θα έμε φωνιαЋοί θα έμε φωνιαЋά
2 θα έЋε φωνιαЋοί θα έЋε φωνιαЋοί θα έЋε φωνιαЋά
3 θα είνι φωνιαЋοί θα είνι φωνιαЋοί θα είνι φωνιαЋά

Αρχή
Top

Ε10.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φωνιαντούμα θάκια φωνιαντούμαϊ
2 θάκια φωνιάντισου θάκια φωνιάντηЋε
3 θάκια φωνιάντηται θάκια φωνιάντονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φωνιαЋού θάκια φωνιαЋούμε
2 θάκια φωνιαЋείρε θάκια φωνιαЋείτε
3 θάκια φωνιαЋεί θάκια φωνιαЋούЈι

Αρχή
Top