Το ρήμα γράφου The verb γράφου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E2 το ρήμα γράφου   γράφω   the verb γράφου to write

E2.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε2.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι γράφου ένι γράφα ένι γράφουντα
2 έσι γράφου έσι γράφα έσι γράφουντα
3 έЈι γράφου έЈι γράφα έЈι γράφουντα
Πληθ. Pl.
1 έμε γράφουντε έμε γράφουντε έμε γράφουντα
2 έЋε γράφουντε έЋε γράφουντε έЋε γράφουντα
3 είνι γράφουντε είνι γράφουντε είνι γράφουντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 γράφου γράφομε
2 γράφερε γράφετε
3 γράφει γράφωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 γράφε γράφετε

Αρχή
Top

Ε2.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα γράφου έμα γράφα έμα γράφουντα
2 έσα γράφου έσα γράφα έσα γράφουντα
3 έκι γράφου έκι γράφα έκι γράφουντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ γράφουντε έμαϊ γράφουντε έμαϊ γράφουντα
2 έЋαϊ γράφουντε έЋαϊ γράφουντε έЋαϊ γράφουντα
3 ήγκιαϊ γράφουντε ήγκιαϊ γράφουντε ήγκιαϊ γράφουντα

Αρχή
Top

Ε2.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εγράβα εγράβαμε
2 εγράβερε εγράβατε
3 εγράβε εγράβαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 γράψου γράψομε
2 γράψερε γράψετε
3 γράψει γράψωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 γράψε γράψετε

Αρχή
Top

Ε2.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα γράφου θα γράφομε
2 θα γράφερε θα γράφετε
3 θα γράφει θα γράφωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα γράψου θα γράψομε
2 θα γράψερε θα γράψετε
3 θα γράψει θα γράψωι

Αρχή
Top

Ε2.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου γραφτέ ένι έχα γραφτέ ένι έχουντα γραφτέ
2 έσι έχου γραφτέ έσι έχα γραφτέ έσι έχουντα γραφτέ
3 έЈι έχου γραφτέ έЈι έχα γραφτέ έЈι έχουντα γραφτέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε γραφτέ έμε έχουντε γραφτέ έμε έχουντα γραφτέ
2 έЋε έχουντε γραφτέ έЋε έχουντε γραφτέ έЋε έχουντα γραφτέ
3 είνι έχουντε γραφτέ είνι έχουντε γραφτέ είνι έχουντα γραφτέ

Αρχή
Top

Ε2.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου γραφτέ έμα έχα γραφτέ έμα έχουντα γραφτέ
2 έσα έχου γραφτέ έσα έχα γραφτέ έσα έχουντα γραφτέ
3 έκι έχου γραφτέ έκι έχα γραφτέ έκι έχουντα γραφτέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε γραφτέ έμαϊ έχουντε γραφτέ έμαϊ έχουντα γραφτέ
2 έЋαϊ έχουντε γραφτέ έЋαϊ έχουντε γραφτέ έЋαϊ έχουντα γραφτέ
3 ήγκιαϊ έχουντε γραφτέ ήγκιαϊ έχουντε γραφτέ ήγκιαϊ έχουντα γραφτέ

Αρχή
Top

Ε2.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου γραφτέ θα έχομε γραφτέ
2 θα έχερε γραφτέ θα έχετε γραφτέ
3 θα έχει γραφτέ θα έχωι γραφτέ

Αρχή
Top

Ε2.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια γράφου θάκια γράφομε
2 θάκια γράφερε θάκια γράφετε
3 θάκια γράφει θάκια γράφωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια γράψου θάκια γράψομε
2 θάκια γράψερε θάκια γράψετε
3 θάκια γράψει θάκια γράψωι

Αρχή
Top

E2.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Ε2.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι γραφούμενε ένι γραφουμένα ένι γραφούμενε
2 έσι γραφούμενε έσι γραφουμένα έσι γραφούμενε
3 έЈι γραφούμενε έЈι γραφουμένα έЈι γραφούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε γραφουμέЈοι έμε γραφουμέЈοι έμε γραφούμενα
2 έЋε γραφουμέЈοι έЋε γραφουμέЈοι έЋε γραφούμενα
3 είνι γραφουμέЈοι είνι γραφουμέЈοι είνι γραφούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 γραφούμα γραφούμαϊ
2 γράφισου γράφηЋε
3 γράφηται γράφονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 γράφισου γράφηЋε

Αρχή
Top

Ε2.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα γραφούμενε έμα γραφουμένα έμα γραφούμενε
2 έσα γραφούμενε έσα γραφουμένα έσα γραφούμενε
3 έκι γραφούμενε έκι γραφουμένα έκι γραφούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ γραφουμέЈοι έμαϊ γραφουμέЈοι έμαϊ γραφούμενα
2 έЋαϊ γραφουμέЈοι έЋαϊ γραφουμέЈοι έЋαϊ γραφούμενα
3 ήγκιαϊ γραφουμέЈοι ήγκιαϊ γραφουμέЈοι ήγκιαϊ γραφούμενα

Αρχή
Top

Ε2.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εγράμμα εγράμμαϊ
2 εγράφτερε εγράφτατε
3 εγράφτε εγράφταϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 γραφτού γραφτούμε
2 γραφτείρε γραφτείτε
3 γραφτεί γραφτούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 γράψου γραφτείτε

Αρχή
Top

Ε2.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα γραφούμα θα γραφούμαϊ
2 θα γράφισου θα γράφηЋε
3 θα γράφηται θα γράφονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα γραφτού θα γραφτούμε
2 θα γραφτείρε θα γραφτείτε
3 θα γραφτεί θα γραφτούЈι

Αρχή
Top

Ε2.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι γραφτέ ένι γραφτά ένι γραφτέ
2 έσι γραφτέ έσι γραφτά έσι γραφτέ
3 έЈι γραφτέ έЈι γραφτά έЈι γραφτέ
Πληθ. Pl.
1 έμε γραφτοί έμε γραφτοί έμε γραφτά
2 έЋε γραφτοί έЋε γραφτοί έЋε γραφτά
3 είνι γραφτοί είνι γραφτοί είνι γραφτά

Αρχή
Top

Ε2.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα γραφτέ έμα γραφτά έμα γραφτέ
2 έσα γραφτέ έσα γραφτά έσα γραφτέ
3 έκι γραφτέ έκι γραφτά έκι γραφτέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ γραφτοί έμαϊ γραφτοί έμαϊ γραφτά
2 έЋαϊ γραφτοί έЋαϊ γραφτοί έЋαϊ γραφτά
3 ήγκιαϊ γραφτοί ήγκιαϊ γραφτοί ήγκιαϊ γραφτά

Αρχή
Top

Ε2.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι γραφτέ θα ένι γραφτά θα ένι γραφτέ
2 θα έσι γραφτέ θα έσι γραφτά θα έσι γραφτέ
3 θα έЈι γραφτέ θα έЈι γραφτά θα έЈι γραφτέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε γραφτοί θα έμε γραφτοί θα έμε γραφτά
2 θα έЋε γραφτοί θα έЋε γραφτοί θα έЋε γραφτά
3 θα είνι γραφτοί θα είνι γραφτοί θα είνι γραφτά

Αρχή
Top

Ε2.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια γραφούμα θάκια γραφούμαϊ
2 θάκια γράφισου θάκια γράφηЋε
3 θάκια γράφηται θάκια γράφονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια γραφτού θάκια γραφτούμε
2 θάκια γραφτείρε θάκια γραφτείτε
3 θάκια γραφτεί θάκια γραφτούЈι

Αρχή
Top