Γραμματική Grammar
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
Αρσενικά ονόματα Masculine nouns Θηλυκά ονόματα Feminine nouns Ουδέτερα ονόματα Neuter nouns Επίθετα Adjectives Αντωνυμίες Pronouns Δεικτικά Demonstratives Ρήματα Verbs Σύνταξη Syntax

Γραμματική της τσακωνικής
Grammar of Tsakonian

Αυτή η γραμματική περιέχει κλιτικούς πίνακες των ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων της τσακωνικής, όπως και μια σύνοψη της σύνταξης. Κύριος μου στόχος είναι η διευκόλυνση του επισκέπτη στην κατανόηση των κειμένων και ηχογραφήσεων, όχι η λεπτομερής γλωσσολογική περιγραφή. Σε μελλοντική φάση της δημιουργίας του ιστοτόπου ελπίζω να προσαρτήσω μια γλωσσολογική ενότητα όπου θα συζητηθούν πολλά από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της τσακωνικής.

This grammar contains noun and adjective declensions and verb conjugations, together with a summary of Tsakonian syntax. The main aim is to help the visitor understand the texts and sound recordings, rather than offer a detailed linguistic description. I hope at a later stage in the site's development to add a linguistics section where many of the interesting features of Tsakonian will be discussed.
Αρσενικά ονόματα Masculine nouns Θηλυκά ονόματα Feminine nouns Ουδέτερα ονόματα Neuter nouns Επίθετα Adjectives Αντωνυμίες Pronouns Δεικτικά Demonstratives Ρήματα Verbs Σύνταξη Syntax