Ανώμαλα ρήματα Irregular verbs
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
E20 αού  λέω to say E21 αρίЄου  παίρνω to take E22 γινούμενε  γίνομαι to become E23 έγγου  πηγαίνω to go E24 παρίου  έρχομαι to come E25 τЁού  τρώω to eat E26 φερίЄου  φέρνω to bring