Το ρήμα γινούμενε The verb γινούμενε
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E22 το ρήμα γινούμενε  γίνομαι  the verb γινούμενε to become

Σημείωμα: το ρήμα αυτό είναι αποθετικό, δηλαδή δεν έχει ενεργητική φωνή.
Note: this verb is a deponent i.e. it does not have active voice endings.

E22.1 Παθητική Φωνή   Passive Voice

E22.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι γινούμενε ένι γινουμένα ένι γινούμενε
2 έσι γινούμενε έσι γινουμένα έσι γινούμενε
3 έЈι γινούμενε έЈι γινουμένα έЈι γινούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε γινουμέЈοι έμε γινουμέЈοι έμε γινούμενα
2 έЋε γινουμέЈοι έЋε γινουμέЈοι έЋε γινούμενα
3 είνι γινουμέЈοι είνι γινουμέЈοι είνι γινούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 γινούμα γινούμαϊ
2 γίνισου γίνηЋε
3 γίνηται γίνονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 γίνισου γίνηЋε

Αρχή
Top

Ε22.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα γινούμενε έμα γινουμένα έμα γινούμενε
2 έσα γινούμενε έσα γινουμένα έσα γινούμενε
3 έκι γινούμενε έκι γινουμένα έκι γινούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ γινουμέЈοι έμαϊ γινουμέЈοι έμαϊ γινούμενα
2 έЋαϊ γινουμέЈοι έЋαϊ γινουμέЈοι έЋαϊ γινούμενα
3 ήγκιαϊ γινουμέЈοι ήγκιαϊ γινουμέЈοι ήγκιαϊ γινούμενα

Αρχή
Top

Ε22.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ενάμα ενάμαϊ
2 ενάЋερε ενάЋατε
3 ενάЋε ενάЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ναθού ναθούμε
2 ναθείρε ναθείτε
3 ναθεί ναθούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 νάσου ναθείτε

Αρχή
Top

Ε22.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα γινούμα θα γινούμαϊ
2 θα γίνισου θα γίνηЋε
3 θα γίνηται θα γίνονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ναθού θα ναθούμε
2 θα ναθείρε θα ναθείτε
3 θα ναθεί θα ναθούЈι

Αρχή
Top

Ε22.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι νατέ ένι νατά ένι νατέ
2 έσι νατέ έσι νατά έσι νατέ
3 έЈι νατέ έЈι νατά έЈι νατέ
Πληθ. Pl.
1 έμε νατοί έμε νατοί έμε νατά
2 έЋε νατοί έЋε νατοί έЋε νατά
3 είνι νατοί είνι νατοί είνι νατά

Αρχή
Top

Ε22.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα νατέ έμα νατά έμα νατέ
2 έσα νατέ έσα νατά έσα νατέ
3 έκι νατέ έκι νατά έκι νατέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ νατοί έμαϊ νατοί έμαϊ νατά
2 έЋαϊ νατοί έЋαϊ νατοί έЋαϊ νατά
3 ήγκιαϊ νατοί ήγκιαϊ νατοί ήγκιαϊ νατά

Αρχή
Top

22.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι νατέ θα ένι νατά θα ένι νατέ
2 θα έσι νατέ θα έσι νατά θα έσι νατέ
3 θα έЈι νατέ θα έЈι νατά θα έЈι νατέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε νατοί θα έμε νατοί θα έμε νατά
2 θα έЋε νατοί θα έЋε νατοί θα έЋε νατά
3 θα είνι νατοί θα είνι νατοί θα είνι νατά

Αρχή
Top

22.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια γινούμα θάκια γινούμαϊ
2 θάκια γίνισου θάκια γίνηЋε
3 θάκια γίνηται θάκια γίνονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ναθού θάκια ναθούμε
2 θάκια ναθείρε θάκια ναθείτε
3 θάκια ναθεί θάκια ναθούЈι

Αρχή
Top