Το ρήμα ЄοντούЄου The verb ЄοντούЄου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E4 το ρήμα ЄοντούЄου κρατάω   The verb ЄοντούЄου to hold

E4.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε4.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ЄοντούЄου ένι ЄοντούЄα ένι ЄοντούЄουντα
2 έσι ЄοντούЄου έσι ЄοντούЄα έσι ЄοντούЄουντα
3 έЈι ЄοντούЄου έЈι ЄοντούЄα έЈι ЄοντούЄουντα
Πληθ. Pl.
1 έμε ЄοντούЄουντε έμε ЄοντούЄουντε έμε ЄοντούЄουντα
2 έЋε ЄοντούЄουντε έЋε ЄοντούЄουντε έЋε ЄοντούЄουντα
3 είνι ЄοντούЄουντε είνι ЄοντούЄουντε είνι ЄοντούЄουντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ЄοντούЄου ЄοντούЄομε
2 ЄοντούτЀερε ЄοντούτЀετε
3 ЄοντούτЀει ЄοντούЄωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ЄόντουτЀε ЄοντούτЀετε

Αρχή
Top

Ε4.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ЄοντούЄου έμα ЄοντούЄα έμα ЄοντούЄουντα
2 έσα ЄοντούЄου έσα ЄοντούЄα έσα ЄοντούЄουντα
3 έκι ЄοντούЄου έκι ЄοντούЄα έκι ЄοντούЄουντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ ЄοντούЄουντε έμαϊ ЄοντούЄουντε έμαϊ ЄοντούЄουντα
2 έЋαϊ ЄοντούЄουντε έЋαϊ ЄοντούЄουντε έЋαϊ ЄοντούЄουντα
3 ήγκιαϊ ЄοντούЄουντε ήγκιαϊ ЄοντούЄουντε ήγκιαϊ ЄοντούЄουντα

Αρχή
Top

Ε4.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εЄοντούκα εЄοντούκαμε
2 εЄοντούτЀερε εЄοντούκατε
3 εЄοντούτЀε εЄοντούκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 Єοντού Єοντούμε
2 Єοντούερε Єοντούετε
3 Єοντούει ЄοντούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 Єόντου Єοντούετε

Αρχή
Top

Ε4.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ЄοντούЄου θα ЄοντούЄομε
2 θα ЄοντούτЀερε θα ЄοντούτЀετε
3 θα ЄοντούτЀει θα ЄοντούЄωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα Єοντού θα Єοντούμε
2 θα Єοντούερε θα Єοντούετε
3 θα Єοντούει θα ЄοντούЈι

Αρχή
Top

Ε4.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου Єοντουτέ ένι έχα Єοντουτέ ένι έχουντα Єοντουτέ
2 έσι έχου Єοντουτέ έσι έχα Єοντουτέ έσι έχουντα Єοντουτέ
3 έЈι έχου Єοντουτέ έЈι έχα Єοντουτέ έЈι έχουντα Єοντουτέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε Єοντουτέ έμε έχουντε Єοντουτέ έμε έχουντα Єοντουτέ
2 έЋε έχουντε Єοντουτέ έЋε έχουντε Єοντουτέ έЋε έχουντα Єοντουτέ
3 είνι έχουντε Єοντουτέ είνι έχουντε Єοντουτέ είνι έχουντα Єοντουτέ

Αρχή
Top

Ε4.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου Єοντουτέ έμα έχα Єοντουτέ έμα έχουντα Єοντουτέ
2 έσα έχου Єοντουτέ έσα έχα Єοντουτέ έσα έχουντα Єοντουτέ
3 έκι έχου Єοντουτέ έκι έχα Єοντουτέ έκι έχουντα Єοντουτέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε Єοντουτέ έμαϊ έχουντε Єοντουτέ έμαϊ έχουντα Єοντουτέ
2 έЋαϊ έχουντε Єοντουτέ έЋαϊ έχουντε Єοντουτέ έЋαϊ έχουντα Єοντουτέ
3 ήγκιαϊ έχουντε Єοντουτέ ήγκιαϊ έχουντε Єοντουτέ ήγκιαϊ έχουντα Єοντουτέ

Αρχή
Top

Ε4.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου Єοντουτέ θα έχομε Єοντουτέ
2 θα έχερε Єοντουτέ θα έχετε Єοντουτέ
3 θα έχει Єοντουτέ θα έχωι Єοντουτέ

Αρχή
Top

Ε4.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ЄοντούЄου θάκια ЄοντούЄομε
2 θάκια ЄοντούτЀερε θάκια ЄοντούτЀετε
3 θάκια ЄοντούτЀει θάκια ЄοντούЄωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια Єοντού θάκια Єοντούμε
2 θάκια Єοντούερε θάκια Єοντούετε
3 θάκια Єοντούει θάκια ЄοντούЈι

Αρχή
Top

E4.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Ε4.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ЄοντουЄούμενε ένι ЄοντουЄουμένα ένι ЄοντουЄούμενε
2 έσι ЄοντουЄούμενε έσι ЄοντουЄουμένα έσι ЄοντουЄούμενε
3 έЈι ЄοντουЄούμενε έЈι ЄοντουЄουμένα έЈι ЄοντουЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε ЄοντουЄουμέЈοι έμε ЄοντουЄουμέЈοι έμε ЄοντουЄούμενα
2 έЋε ЄοντουЄουμέЈοι έЋε ЄοντουЄουμέЈοι έЋε ЄοντουЄούμενα
3 είνι ЄοντουЄουμέЈοι είνι ЄοντουЄουμέЈοι είνι ЄοντουЄούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ЄοντουЄούμα ЄοντουЄούμαϊ
2 ЄοντούτЀισου ЄοντούτЀηЋε
3 ЄοντούτЀηται ЄοντούЄονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ЄοντούτЀισου ЄοντούτЀηЋε

Αρχή
Top

Ε4.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ЄοντουЄούμενε έμα ЄοντουЄουμένα έμα ЄοντουЄούμενε
2 έσα ЄοντουЄούμενε έσα ЄοντουЄουμένα έσα ЄοντουЄούμενε
3 έκι ЄοντουЄούμενε έκι ЄοντουЄουμένα έκι ЄοντουЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ ЄοντουЄουμέЈοι έμαϊ ЄοντουЄουμέЈοι έμαϊ ЄοντουЄούμενα
2 έЋαϊ ЄοντουЄουμέЈοι έЋαϊ ЄοντουЄουμέЈοι έЋαϊ ЄοντουЄούμενα
3 ήγκιαϊ ЄοντουЄουμέЈοι ήγκιαϊ ЄοντουЄουμέЈοι ήγκιαϊ ЄοντουЄούμενα

Αρχή
Top

Ε4.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εЄοντούμα εЄοντούμαϊ
2 εЄοντούЋερε εЄοντούЋατε
3 εЄοντούЋε εЄοντούЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 Єοντουθού Єοντουθούμε
2 Єοντουθείρε Єοντουθείτε
3 Єοντουθεί ЄοντουθούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 Єοντούσου Єοντουθείτε

Αρχή
Top

Ε4.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ЄοντουЄούμα θα ЄοντουЄούμαϊ
2 θα ЄοντούτЀισου θα ЄοντούτЀηЋε
3 θα ЄοντούτЀηται θα ЄοντούЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα Єοντουθού θα Єοντουθούμε
2 θα Єοντουθείρε θα Єοντουθείτε
3 θα Єοντουθεί θα ЄοντουθούЈι

Αρχή
Top

Ε4.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι Єοντουτέ ένι Єοντουτά ένι Єοντουτέ
2 έσι Єοντουτέ έσι Єοντουτά έσι Єοντουτέ
3 έЈι Єοντουτέ έЈι Єοντουτά έЈι Єοντουτέ
Πληθ. Pl.
1 έμε Єοντουτοί έμε Єοντουτοί έμε Єοντουτά
2 έЋε Єοντουτοί έЋε Єοντουτοί έЋε Єοντουτά
3 είνι Єοντουτοί είνι Єοντουτοί είνι Єοντουτά

Αρχή
Top

Ε4.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα Єοντουτέ έμα Єοντουτά έμα Єοντουτέ
2 έσα Єοντουτέ έσα Єοντουτά έσα Єοντουτέ
3 έκι Єοντουτέ έκι Єοντουτά έκι Єοντουτέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ Єοντουτοί έμαϊ Єοντουτοί έμαϊ Єοντουτά
2 έЋαϊ Єοντουτοί έЋαϊ Єοντουτοί έЋαϊ Єοντουτά
3 ήγκιαϊ Єοντουτοί ήγκιαϊ Єοντουτοί ήγκιαϊ Єοντουτά

Αρχή
Top

Ε4.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι Єοντουτέ θα ένι Єοντουτά θα ένι Єοντουτέ
2 θα έσι Єοντουτέ θα έσι Єοντουτά θα έσι Єοντουτέ
3 θα έЈι Єοντουτέ θα έЈι Єοντουτά θα έЈι Єοντουτέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε Єοντουτοί θα έμε Єοντουτοί θα έμε Єοντουτά
2 θα έЋε Єοντουτοί θα έЋε Єοντουτοί θα έЋε Єοντουτά
3 θα είνι Єοντουτοί θα είνι Єοντουτοί θα είνι Єοντουτά

Αρχή
Top

Ε4.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ЄοντουЄούμα θάκια ЄοντουЄούμαϊ
2 θάκια ЄοντούτЀισου θάκια ЄοντούτσηЋε
3 θάκια ЄοντούτЀηται θάκια ЄοντούЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια Єοντουθού θάκια Єοντουθούμε
2 θάκια Єοντουθείρε θάκια Єοντουθείτε
3 θάκια Єοντουθεί θάκια ЄοντουθούЈι

Αρχή
Top