Ουδέτερα ονόματα Neuter nouns
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • Α3.1 -μα, πληθ/pl.-ματα
 • Α3.2 -ιμο, πληθ/pl.-ιματα
 • Α3.3 , πληθ/pl.
 • Α3.4 -ο, πληθ/pl.
 • Α3.5 , πληθ/pl.-ια
 • Α3.6 , πληθ/pl.
 • Α3.7 , πληθ/pl.-ητα
 • Α3.8 , πληθ/pl.-ατα
 • Α3.9 -ου, πληθ/pl.
 • Α3.10 Ανώμαλα Irregular neuter nouns
 • A. Κλίσεις ονομάτων   Noun Declensions

  Α3 Ουδέτερα  Neuter nouns

  Α3.1 ουδέτερα σε -μα, πληθ. -ματα neuter nouns in -μα , pl. -ματα
  άρτουμα
  τυρί cheese
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το άρτουμα [to ártuma] τα αρτούματα [ta artúmata]
  Γεν. Gen. του αρτουμάτου [tu artumátu] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.2 ουδέτερα σε -ιμο, πληθ. -ιματα   neuter nouns in -ιμο , pl. -ιματα
  Ёάψιμο
  ράψιμο sewing
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το Ёάψιμο [to ʃápsimo] τα Ёαψίματα [ta ʃapsímata]
  Γεν. Gen. του Ёαψιμάτου [tu ʃapsimátu] ---

  Τα ονόματα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από ρήματα και δείχνουν είτε τη δράση του ρήματος είτε το αποτέλεσμα της ρηματικής δράσης, όπως και στα ΝΕ.
  Nouns of this type derive from verbs and denote either the action of the verb or the result of the verbal action.

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: γράψιμο [ɣrápsimo] γράψιμο writing (<γράφου), κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.3 ουδέτερα σε , πληθ.   neuter nouns in , pl.
  άλητε
  αλεύρι flour
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το άλητε [to áʎite] τα άλητα [ta áʎita]
  Γεν. Gen. του άλητου [tu áʎitu] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: άχουρε [áxure] άχυρο straw, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.4 ουδέτερα σε -ο, πληθ.   neuter nouns in -ο , pl.
  ЁούЄο
  μύτη  nose (<AΕ ῥύγχος)
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το ЁούЄο [to ʃúkʰο] τα ЁούЄα [ta ʃúkʰa]
  Γεν. Gen. του ЁούЄου [tu ʃúkʰu] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: σούκο [súko] σύκο fig, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.5 ουδέτερα σε , πληθ. -ια   neuter nouns in , pl. -ια
  δοχύρι
  γεφύρι bridge
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το δοχύρι / δοχύЂι [to đoçíri / đoçíʒi] τα δοχύρια / δοχύЂα [ta đoçírʝa / đoçíʒa]
  Γεν. Gen. του δοχυρίου / δοχυЂίου [tu đoçiríu / đoçiʒíu] ---

  Σημ. η γενική ενικού τονίζεται πάντα στην παραλήγουσα.
  Note: the genitive singular is always stressed on the penultimate syllable.
   
  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: καμπζί [kambzí] παιδί child, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.6 ουδέτερα σε , πληθ.   neuter nouns in , pl.
  χόντι
  χόρτο  grass, herb
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το χόντι [to xóndi] τα χόντα [ta xónda]
  Γεν. Gen. του χόντου [tu xóndu] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: άЁι [áʃi] άστρο star, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.7 ουδέτερα σε , πληθ. -ητα   neuter nouns in , pl. -ητα
  βάρι
  βάρος weight
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το βάρι [to vári] τα βάρητα [ta várita]
  Γεν. Gen. --- ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: θάρρι [θári] θάρρος courage, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.8 ουδέτερα σε , πληθ. -ατα   neuter nouns in , pl. -ατα
  όνειρε
  όνειρο dream
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το όνειρε [to óɲire] τα ονείρατα [ta oɲírata]
  Γεν. Gen. --- ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: βούκιουρε [vúcure] βούτυρο butter, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α3.9 ουδέτερα σε -ου, πληθ.   neuter nouns in -ου , pl.
  το κρέμμου
  κρεμμύδι onion
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. / Αιτ. Acc. το κρέμμου [to krému] τα κρέμμα [ta kréma]
  Γεν. Gen. --- ---

  Ετσι κλίνεται και:
  The following is declined in the same way: κάЂου [káʒu] καρύδι walnut.

  Αρχή
  Top

  Α3.10 ανώμαλα ουδέτερα irregular neuter nouns
  Ενικός Πληθυντικός Μετάφραση
  Singular Plural Translation
  κόκαλε [kókale] κόκα [kóka] κόκαλο bone
  τЁέρβουλε [tʃérvule] τЁέρβα [tʃérva] παπούτσι shoe
  Њιτόκαλε [pʰitókale] Њιτόκα [pʰitóka] πλάστης rolling-pin
  κάІι [káli] κάβα [káva] ξύλο wood
  μάІι [máli] μάβα [máva] μήλο apple
  άι [ái] άζα [áza] λάδι olive oil

  Αρχή
  Top