Το ρήμα παρίου The verb παρίου
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E24 το ρήμα παρίου  έρχομαι
 the verb παρίου to come

Σημείωμα: αυτό το ρήμα στερείται παθητικού τύπου.
Note: this verb does not have a passive form.

E24.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε24.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι παρίου ένι παρία ένι παρίντα
2 έσι παρίου έσι παρία έσι παρίντα
3 έЈι παρίου έЈι παρία έЈι παρίντα
Πληθ. Pl.
1 έμε παρίντε έμε παρίντε έμε παρίντα
2 έЋε παρίντε έЋε παρίντε έЋε παρίντα
3 είνι παρίντε είνι παρίντε είνι παρίντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 παρίμα παρίμαϊ
2 παρίσου παρίЋε
3 παρίЋει παρίЋωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 παρίσου παρίЋε

Αρχή
Top

Ε24.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα παρίου έμα παρία έμα παρίντα
2 έσα παρίου έσα παρία έσα παρίντα
3 έκι παρίου έκι παρία έκι παρίντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ παρίντε έμαϊ παρίντε έμαϊ παρίντα
2 έЋαϊ παρίντε έЋαϊ παρίντε έЋαϊ παρίντα
3 ήγκιαϊ παρίντε ήγκιαϊ παρίντε ήγκιαϊ παρίντα

Αρχή
Top

Ε24.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εκάνα εκάναμε
2 εκάνερε εκάνατε
3 εκάνε εκάναϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 μόλου μόλομε
2 μόλερε μόλετε
3 μόλει μόλωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 έα έαЋε

Αρχή
Top

Ε24.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα παρίμα θα παρίμαϊ
2 θα παρίσου θα παρίЋε
3 θα παρίЋει θα παρίЋωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα μόλου θα μόλομε
2 θα μόλερε θα μόλετε
3 θα μόλει θα μόλωι

Αρχή
Top

Ε24.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φερτέ ένι φερτά ένι φερτέ
2 έσι φερτέ έσι φερτά έσι φερτέ
3 έЈι φερτέ έЈι φερτά έЈι φερτέ
Πληθ.
1 έμε φερτοί έμε φερτοί έμε φερτά
2 έЋε φερτοί έЋε φερτοί έЋε φερτά
3 είνι φερτοί είνι φερτοί είνι φερτά

Αρχή
Top

Ε24.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φερτέ έμα φερτά έμα φερτέ
2 έσα φερτέ έσα φερτά έσα φερτέ
3 έκι φερτέ έκι φερτά έκι φερτέ
Πληθ.
1 έμαϊ φερτοί έμαϊ φερτοί έμαϊ φερτά
2 έЋαϊ φερτοί έЋαϊ φερτοί έЋαϊ φερτά
3 ήγκιαϊ φερτοί ήγκιαϊ φερτοί ήγκιαϊ φερτά

Αρχή
Top

Ε24.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι φερτέ θα ένι φερτά θα ένι φερτέ
2 θα έσι φερτέ θα έσι φερτά θα έσι φερτέ
3 θα έЈι φερτέ θα έЈι φερτά θα έЈι φερτέ
Πληθ.
1 θα έμε φερτοί θα έμε φερτοί θα έμε φερτά
2 θα έЋε φερτοί θα έЋε φερτοί θα έЋε φερτά
3 θα είνι φερτοί θα είνι φερτοί θα είνι φερτά

Αρχή
Top

Ε24.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια παρίμα θάκια παρίμαϊ
2 θάκια παρίσου θάκια παρίЋου
3 θάκια παρίЋει θάκια παρίЋωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια μόλου θάκια μόλομε
2 θάκια μόλερε θάκια μόλετε
3 θάκια μόλει θάκια μόλωι

Αρχή
Top