Αντωνυμίες Pronouns
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • Γ/C1.1 εζού, εγώ / I
 • Γ/C1.2 εκιού, εσύ / you
 • Γ/C1.3 νι, τον, την, το / him, her, it
 • Γ. Αντωνυμίες  C. Pronouns

  Γ1. Προσωπικές αντωνυμίες  C1. Personal pronouns

  Γ1.1 πρώτο πρόσωπο ενικού  C1.1 first person singular
  εζού  εγώ, I
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εζού / εζούνε [ezú / ezúne] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. ενίου [eɲíu] μι [mi]
  Γεν. Gen. --- μι [mi]
  Προθετική Prepositional ενίου [eɲíu] ---

  Παραδείγματα χρήσης / Examples of usage:
  Εζού ένι ο αψεούτερε, όχι ο Γιάννη Εγώ είμαι ο πιο ψηλός, όχι ο Γιάννης I am the tallest, not John
  Μ’οράκαϊ Με είδαν Τhey saw me Μι Љ'εδούκαϊ Μου το έδωσαν They gave me it Ό νιάκαΐ μι Δε μ'άκουσαν They didn't hear me Δε μ’ενιάκαϊ Δε μ'άκουσαν They didn't hear me Μ’έσι θυμούμενε; Με θυμάσαι; Do you remember me? Όσι θυμούμενέ μι; Δε με θυμάσαι; Don't you remember me? ΈЋε θέντε να μι βοηθήετε; Θέλετε να με βοηθήσετε; Do you want to help me? Το δικό μι Το δικό μου Mine Ενίου δε μ’επέκαϊ Εμένα δε μου είπαν They didn't tell me Από σ’ενίου Από μένα From me Για σ’ενίου Για μένα For me Μαζί μι Μαζί μου With me

  Αρχή
  Top

  Γ1.2 δεύτερο πρόσωπο ενικού  C1.2 second person singular
  εκιού  εσύ, you (sing.)
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εκιού / εκιούνε [ecú / ecúne] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. ετίου [etíu] ντι [(n)di]
  Γεν. Gen. --- ντι [(n)di]
  Προθετική Prepositional ετίου [etíu] ---

  Παραδείγματα χρήσης / Examples of usage:
  Εκιού έσι α ατЁυτέρα, όχι α Μαρούα Εσύ είσαι η πιο μεγάλη, όχι η Μαρούλα You are the eldest, not Maroula
  Ντ’ εκιάκαμε Σε πιάσαμε We caught you Ντι σ' απολύκαϊ Σου τα στείλανε They sent you them Ό ράκαμέ ντι Δε σ' είδαμε We didn't see you Δε ντ' οράκαμε Δε σ' είδαμε We didn't see you Ντ’ έЈι νοία; Σ' ακούει (αυτή); Can she hear you? ΌЈι νοία ντι; Δε σ' ακούει (αυτή); Can't she hear you? Ούνι θέντε να ντι βοηθήωι Δε θέλουν να σε βοηθήσουν They don't want to help you Το δικό ντι Το δικό σου Yours Ετίου δε ντ’ επέκαϊ Εσένα δε σου είπαν They didn't tell you Από σ’ ετίου Από σένα From you Για σ’ ετίου Για σένα For you Μαζί ντι Μαζί σου With you

  Αρχή
  Top

  Γ1.3 τρίτο πρόσωπο ενικού  C1.3 third person singular
  νι  τον, την, το him, her, it
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. --- νι [ɲi]
  Γεν. Gen. --- σι [si]
  Προθετική Prepositional --- ---

  Σημείωση: για τους εμφατικούς τύπους χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία έντεЈι/ένταЈι/έγκει  αυτός/ή/ό.
  Note: the demonstrative έντεЈι/ένταЈι/έγκει  this is used for the emphatic forms.
  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Γ1.4 πρώτο πρόσωπο πληθυντικού  C1.4 first person plural
  ενεί  εμείς, we
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ενεί [eɲí] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. εμού / εμούνανε / ενείνανε [emú / emúnane / eɲínane] νάμου, νάμι [námu / námi]
  Γεν. Gen. --- νάμου [námu]
  Προθετική Prepositional εμού / εμούνανε / ενεί / ενείνανε [emú / emúnane / eɲí / eɲínane] ---

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Γ1.5 δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού  C1.5 second person plural
  εμού  εσείς, you (pl.)
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εμού [emú] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. εμού / εμούνανε [emú / emúnane] νιούμου, νιούμι [ɲúmu / ɲúmi]
  Γεν. Gen. --- νιούμου [ɲúmu]
  Προθετική Prepositional εμού / εμούνανε [emú / emúnane] ---

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Γ1.6 τρίτο πρόσωπο πληθυντικού  C1.6 third person plural
  σι  τους them
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. --- σι [si]
  Γεν. Gen. --- σου [su]
  Προθετική Prepositional --- ---

  Σημείωση: για τους εμφατικούς τύπους χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία έτεοι/έταϊ  αυτοί/ές/ά.
  Note: the demonstrative έτεοι/έταϊ  these is used for the emphatic forms.
  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top