Ομαλα ρήματα Regular verbs
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
E2 γράφου  γράφω to write E3 ορού  βλέπω to see E4 ЄοντούЄου  κρατάω to hold E5 νιουρίζου  γνωρίζω to know E6 ρωτού  ρωτάω to ask E7 φορού  φοράω to wear E8 τραβίντου  τραβάω to pull E9 στενοχωρέγγου  στενοχωρώ to upset
  • E10 φωνιάντου  φωνάζω to shout