Το ρήμα ρωτού The verb ρωτού
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E6 το ρήμα ρωτού ρωτάω   The verb ρωτού to ask

E6.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε6.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ρωτού ένι ρωτούα ένι ρωτούντα
2 έσι ρωτού έσι ρωτούα έσι ρωτούντα
3 έЈι ρωτού έЈι ρωτούα έЈι ρωτούντα
Πληθ. Pl.
1 έμε ρωτούντε έμε ρωτούντε έμε ρωτούντα
2 έЋε ρωτούντε έЋε ρωτούντε έЋε ρωτούντα
3 είνι ρωτούντε είνι ρωτούντε είνι ρωτούντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ρωτήνου ρωτήνομε
2 ρωτήνερε ρωτήνετε
3 ρωτήνει ρωτήνωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ρώτηνε ρωτήνετε

Αρχή
Top

Ε6.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ρωτού έμα ρωτούα έμα ρωτούντα
2 έσα ρωτού έσα ρωτούα έσα ρωτούντα
3 έκι ρωτού έκι ρωτούα έκι ρωτούντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ ρωτούντε έμαϊ ρωτούντε έμαϊ ρωτούντα
2 έЋαϊ ρωτούντε έЋαϊ ρωτούντε έЋαϊ ρωτούντα
3 ήγκι(αϊ) ρωτούντε ήγκι(αϊ) ρωτούντε ήγκι(αϊ) ρωτούντα

Αρχή
Top

Ε6.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ερωτήκα ερωτήκαμε
2 ερωτήτЀερε ερωτήκατε
3 ερωτήτЀε ερωτήκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ρωτήου ρωτήομε
2 ρωτήερε ρωτήετε
3 ρωτεί ρωτήωι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ρώτει ρωτήετε

Αρχή
Top

Ε6.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ρωτήνου θα ρωτήνομε
2 θα ρωτήνερε θα ρωτήνετε
3 θα ρωτήνει θα ρωτήνωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ρωτήου θα ρωτήομε
2 θα ρωτήερε θα ρωτήετε
3 θα ρωτεί θα ρωτήωι

Αρχή
Top

Ε6.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου ρωτητέ ένι έχα ρωτητέ ένι έχουντα ρωτητέ
2 έσι έχου ρωτητέ έσι έχα ρωτητέ έσι έχουντα ρωτητέ
3 έЈι έχου ρωτητέ έЈι έχα ρωτητέ έЈι έχουντα ρωτητέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε ρωτητέ έμε έχουντε ρωτητέ έμε έχουντα ρωτητέ
2 έЋε έχουντε ρωτητέ έЋε έχουντε ρωτητέ έЋε έχουντα ρωτητέ
3 είνι έχουντε ρωτητέ είνι έχουντε ρωτητέ είνι έχουντα ρωτητέ

Αρχή
Top

Ε6.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου ρωτητέ έμα έχα ρωτητέ έμα έχουντα ρωτητέ
2 έσα έχου ρωτητέ έσα έχα ρωτητέ έσα έχουντα ρωτητέ
3 έκι έχου ρωτητέ έκι έχα ρωτητέ έκι έχουντα ρωτητέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε ρωτητέ έμαϊ έχουντε ρωτητέ έμαϊ έχουντα ρωτητέ
2 έЋαϊ έχουντε ρωτητέ έЋαϊ έχουντε ρωτητέ έЋαϊ έχουντα ρωτητέ
3 ήγκι(αϊ) έχουντε ρωτητέ ήγκι(αϊ) έχουντε ρωτητέ ήγκι(αϊ) έχουντα ρωτητέ

Αρχή
Top

Ε6.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου ρωτητέ θα έχομε ρωτητέ
2 θα έχερε ρωτητέ θα έχετε ρωτητέ
3 θα έχει ρωτητέ θα έχωι ρωτητέ

Αρχή
Top

Ε6.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ρωτήνου θάκια ρωτήνομε
2 θάκια ρωτήνερε θάκια ρωτήνετε
3 θάκια ρωτήνει θάκια ρωτήνωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ρωτήου θάκια ρωτήομε
2 θάκια ρωτήερε θάκια ρωτήετε
3 θάκια ρωτεί θάκια ρωτήωι

Αρχή
Top

E6.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Ε6.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ρωτηЄούμενε ένι ρωτηЄουμένα ένι ρωτηЄούμενε
2 έσι ρωτηЄούμενε έσι ρωτηЄουμένα έσι ρωτηЄούμενε
3 έЈι ρωτηЄούμενε έЈι ρωτηЄουμένα έЈι ρωτηЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε ρωτηЄουμέЈοι έμε ρωτηЄουμέЈοι έμε ρωτηЄούμενα
2 έЋε ρωτηЄουμέЈοι έЋε ρωτηЄουμέЈοι έЋε ρωτηЄούμενα
3 είνι ρωτηЄουμέЈοι είνι ρωτηЄουμέЈοι είνι ρωτηЄούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ρωτηЄούμα ρωτηЄούμαϊ
2 ρωτήτЀισου ρωτήτЀηЋε
3 ρωτήτЀηται ρωτήЄονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ρωτήτЀισου ρωτήτЀηЋε

Αρχή
Top

Ε6.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ρωτηЄούμενε έμα ρωτηЄουμένα έμα ρωτηЄούμενε
2 έσα ρωτηЄούμενε έσα ρωτηЄουμένα έσα ρωτηЄούμενε
3 έκι ρωτηЄούμενε έκι ρωτηЄουμένα έκι ρωτηЄούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ ρωτηЄουμέЈοι έμαϊ ρωτηЄουμέЈοι έμαϊ ρωτηЄούμενα
2 έЋαϊ ρωτηЄουμέЈοι έЋαϊ ρωτηЄουμέЈοι έЋαϊ ρωτηЄούμενα
3 ήγκι(αϊ) ρωτηЄουμέЈοι ήγκι(αϊ) ρωτηЄουμέЈοι ήγκι(αϊ) ρωτηЄούμενα

Αρχή
Top

Ε6.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ερωτήμα ερωτήμαϊ
2 ερωτήЋερε ερωτήЋατε
3 ερωτήЋε ερωτήЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 ρωτηθού ρωτηθούμε
2 ρωτηθείρε ρωτηθείτε
3 ρωτηθεί ρωτηθούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 ρωτήσου ρωτηθείτε

Αρχή
Top

Ε6.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ρωτηЄούμα θα ρωτηЄούμαϊ
2 θα ρωτήτЀισου θα ρωτήτЀηЋε
3 θα ρωτήτЀηται θα ρωτήЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα ρωτηθού θα ρωτηθούμε
2 θα ρωτηθείρε θα ρωτηθείτε
3 θα ρωτηθεί θα ρωτηθούЈι

Αρχή
Top

Ε6.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι ρωτητέ ένι ρωτητά ένι ρωτητέ
2 έσι ρωτητέ έσι ρωτητά έσι ρωτητέ
3 έЈι ρωτητέ έЈι ρωτητά έЈι ρωτητέ
Πληθ. Pl.
1 έμε ρωτητοί έμε ρωτητοί έμε ρωτητά
2 έЋε ρωτητοί έЋε ρωτητοί έЋε ρωτητά
3 είνι ρωτητοί είνι ρωτητοί είνι ρωτητά

Αρχή
Top

Ε6.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα ρωτητέ έμα ρωτητά έμα ρωτητέ
2 έσα ρωτητέ έσα ρωτητά έσα ρωτητέ
3 έκι ρωτητέ έκι ρωτητά έκι ρωτητέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ ρωτητοί έμαϊ ρωτητοί έμαϊ ρωτητά
2 έЋαϊ ρωτητοί έЋαϊ ρωτητοί έЋαϊ ρωτητά
3 ήγκιαϊ ρωτητοί ήγκιαϊ ρωτητοί ήγκιαϊ ρωτητά

Αρχή
Top

Ε6.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι ρωτητέ θα ένι ρωτητά θα ένι ρωτητέ
2 θα έσι ρωτητέ θα έσι ρωτητά θα έσι ρωτητέ
3 θα έЈι ρωτητέ θα έЈι ρωτητά θα έЈι ρωτητέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε ρωτητοί θα έμε ρωτητοί θα έμε ρωτητά
2 θα έЋε ρωτητοί θα έЋε ρωτητοί θα έЋε ρωτητά
3 θα είνι ρωτητοί θα είνι ρωτητοί θα είνι ρωτητά

Αρχή
Top

Ε6.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ρωτηЄούμα θάκια ρωτηЄούμαϊ
2 θάκια ρωτήτЀισου θάκια ρωτήτЀηЋε
3 θάκια ρωτήτЀηται θάκια ρωτήЄονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια ρωτηθού θάκια ρωτηθούμε
2 θάκια ρωτηθείρε θάκια ρωτηθείτε
3 θάκια ρωτηθεί θάκια ρωτηθούЈι

Αρχή
Top