Το ρήμα τЁού The verb τЁού
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Ρήματα Home Introduction Recordings Grammar Verbs

E25 το ρήμα τЁού τρώω   The verb τЁού to eat

E25.1 Ενεργητική Φωνή   Active Voice

Ε25.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι τЁού ένι τЁούα ένι τЁούντα
2 έσι τЁού έσι τЁούα έσι τЁούντα
3 έЈι τЁού έЈι τЁούα έЈι τЁούντα
Πληθ. Pl.
1 έμε τЁούντε έμε τЁούντε έμε τЁούντα
2 έЋε τЁούντε έЋε τЁούντε έЋε τЁούντα
3 είνι τЁούντε είνι τЁούντε είνι τЁούντα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 τЁούνου τЁούνομε
2 τЁούνερε τЁούνετε
3 τЁούЈει τЁούνωι

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 τЁούνε τЁούνετε

Αρχή
Top

Ε25.1.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα τЁού έμα τЁούα έμα τЁούντα
2 έσα τЁού έσα τЁούα έσα τЁούντα
3 έκι τЁού έκι τЁούα έκι τЁούντα
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ τЁούντε έμαϊ τЁούντε έμαϊ τЁούντα
2 έЋαϊ τЁούντε έЋαϊ τЁούντε έЋαϊ τЁούντα
3 ήγκι(αϊ) τЁούντε ήγκι(αϊ) τЁούντε ήγκι(αϊ) τЁούντα

Αρχή
Top

Ε25.1.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εφαήκα εφαήκαμε
2 εφαήτЀερε εφαήκατε
3 εφαήτЀε εφαήκαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φάου φάμε
2 φάρε φάτε
3 φάει φάЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φάε φάτε

Αρχή
Top

Ε25.1.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα τЁούνου θα τЁούνομε
2 θα τЁούνερε θα τЁούνετε
3 θα τЁούЈει θα τЁούνωι

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φάου θα φάμε
2 θα φάρε θα φάτε
3 θα φάει θα φάЈι

Αρχή
Top

Ε25.1.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι έχου φαητέ ένι έχα φαητέ ένι έχουντα φαητέ
2 έσι έχου φαητέ έσι έχα φαητέ έσι έχουντα φαητέ
3 έЈι έχου φαητέ έЈι έχα φαητέ έЈι έχουντα φαητέ
Πληθ.
1 έμε έχουντε φαητέ έμε έχουντε φαητέ έμε έχουντα φαητέ
2 έЋε έχουντε φαητέ έЋε έχουντε φαητέ έЋε έχουντα φαητέ
3 είνι έχουντε φαητέ είνι έχουντε φαητέ είνι έχουντα φαητέ

Αρχή
Top

Ε25.1.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα έχου φαητέ έμα έχα φαητέ έμα έχουντα φαητέ
2 έσα έχου φαητέ έσα έχα φαητέ έσα έχουντα φαητέ
3 έκι έχου φαητέ έκι έχα φαητέ έκι έχουντα φαητέ
Πληθ.
1 έμαϊ έχουντε φαητέ έμαϊ έχουντε φαητέ έμαϊ έχουντα φαητέ
2 έЋαϊ έχουντε φαητέ έЋαϊ έχουντε φαητέ έЋαϊ έχουντα φαητέ
3 ήγκι(αϊ) έχουντε φαητέ ήγκι(αϊ) έχουντε φαητέ ήγκι(αϊ) έχουντα φαητέ

Αρχή
Top

Ε25.1.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα έχου φαητέ θα έχομε φαητέ
2 θα έχερε φαητέ θα έχετε φαητέ
3 θα έχει φαητέ θα έχωι φαητέ

Αρχή
Top

Ε25.1.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια τЁούνου θάκια τЁούνομε
2 θάκια τЁούνερε θάκια τЁούνετε
3 θάκια τЁούЈει θάκια τЁούνωι

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φάου θάκια φάμε
2 θάκια φάρε θάκια φάτε
3 θάκια φάει θάκια φάЈι

Αρχή
Top

E25.2 Παθητική Φωνή   Passive Voice

Ε25.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
Οριστική Ενεστώτα   Present Indicative
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι τЁούμενε ένι τЁουμένα ένι τЁούμενε
2 έσι τЁούμενε έσι τЁουμένα έσι τЁούμενε
3 έЈι τЁούμενε έЈι τЁουμένα έЈι τЁούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμε τЁουμέЈοι έμε τЁουμέЈοι έμε τЁούμενα
2 έЋε τЁουμέЈοι έЋε τЁουμέЈοι έЋε τЁούμενα
3 είνι τЁουμέЈοι είνι τЁουμέЈοι είνι τЁούμενα

Αρχή
Top

Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 τЁουνούμα τЁουνούμαϊ
2 τЁούνισου τЁούνηЋε
3 τЁούνηται τЁούνονται

Αρχή
Top

Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 τЁούνισου τЁούνηЋε

Αρχή
Top

Ε25.2.2 Παρατατικός   Imperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα τЁούμενε έμα τЁουμένα έμα τЁούμενε
2 έσα τЁούμενε έσα τЁουμένα έσα τЁούμενε
3 έκι τЁούμενε έκι τЁουμένα έκι τЁούμενε
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ τЁουμέЈοι έμαϊ τЁουμέЈοι έμαϊ τЁούμενα
2 έЋαϊ τЁουμέЈοι έЋαϊ τЁουμέЈοι έЋαϊ τЁούμενα
3 ήγκι(αϊ) τЁουμέЈοι ήγκι(αϊ) τЁουμέЈοι ήγκι(αϊ) τЁούμενα

Αρχή
Top

Ε25.2.3 Αόριστος   Aorist
Οριστική Αορίστου   Aorist Indicative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 εφαήμα εφαήμαϊ
2 εφαήЋερε εφαήЋατε
3 εφαήЋε εφαήЋαϊ

Αρχή
Top

Υποτακτική Αορίστου   Aorist Subjunctive
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 φαηθού φαηθούμε
2 φαηθείρε φαηθείτε
3 φαηθεί φαηθούЈι

Αρχή
Top

Προστακτική Αορίστου   Aorist Imperative
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
2 φαήσου φαηθείτε

Αρχή
Top

Ε25.2.4 Μέλλοντας  Future
Εξακολουθητικός Μέλλοντας  Future continuous
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα τЁουνούμα θα τЁουνούμαϊ
2 θα τЁούνισου θα τЁούνηЋε
3 θα τЁούνηται θα τЁούνονται

Αρχή
Top

Συνοπτικός Μέλλοντας   Future simple
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θα φαηθού θα φαηθούμε
2 θα φαηθείρε θα φαηθείτε
3 θα φαηθεί θα φαηθούЈι

Αρχή
Top

Ε25.2.5 Παρακείμενος   Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 ένι φαητέ ένι φαητά ένι φαητέ
2 έσι φαητέ έσι φαητά έσι φαητέ
3 έЈι φαητέ έЈι φαητά έЈι φαητέ
Πληθ. Pl.
1 έμε φαητοί έμε φαητοί έμε φαητά
2 έЋε φαητοί έЋε φαητοί έЋε φαητά
3 είνι φαητοί είνι φαητοί είνι φαητά

Αρχή
Top

Ε25.2.6 Υπερσυντέλικος   Pluperfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 έμα φαητέ έμα φαητά έμα φαητέ
2 έσα φαητέ έσα φαητά έσα φαητέ
3 έκι φαητέ έκι φαητά έκι φαητέ
Πληθ. Pl.
1 έμαϊ φαητοί έμαϊ φαητοί έμαϊ φαητά
2 έЋαϊ φαητοί έЋαϊ φαητοί έЋαϊ φαητά
3 ήγκιαϊ φαητοί ήγκιαϊ φαητοί ήγκιαϊ φαητά

Αρχή
Top

Ε25.2.7 Συντελεσμένος Μέλλοντας   Future Perfect
Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Singular Masc. Fem. Neuter
1 θα ένι φαητέ θα ένι φαητά θα ένι φαητέ
2 θα έσι φαητέ θα έσι φαητά θα έσι φαητέ
3 θα έЈι φαητέ θα έЈι φαητά θα έЈι φαητέ
Πληθ. Pl.
1 θα έμε φαητοί θα έμε φαητοί θα έμε φαητά
2 θα έЋε φαητοί θα έЋε φαητοί θα έЋε φαητά
3 θα είνι φαητοί θα είνι φαητοί θα είνι φαητά

Αρχή
Top

Ε25.2.8 Υποθετική   Conditional
Εξακολουθητική Υποθετική   Continuous conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια τЁουνούμα θάκια τЁουνούμαϊ
2 θάκια τЁούνισου θάκια τЁούνηЋε
3 θάκια τЁούνηται θάκια τЁούνονται

Αρχή
Top

Συνοπτική Υποθετική   Momentary conditional
Ενικός Πληθ.
Sing. Plural
1 θάκια φαηθού θάκια φαηθούμε
2 θάκια φαηθείρε θάκια φαηθείτε
3 θάκια φαηθεί θάκια φαηθούЈι

Αρχή
Top