Ρήματα Verbs
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
 • E1 Ρήματα - εισαγωγή
 • E1 Verbs - introduction
 • E1.1 ένι είμαι to be
 • E1.2 έχου  έχω to have
 • E2 γράφου  γράφω to write
 • E3 ορού  βλέπω to see
 • E4 ЄοντούЄου  κρατάω to hold
 • E5 νιουρίζου  γνωρίζω to know
 • E6 ρωτού  ρωτάω to ask
 • Ε1 Ρήματα - εισαγωγή   Verbs - introduction

  Ε1.1 Το ρήμα ένι είμαι The verb ένι to be

  Ε1.1.1 Ενεστώτας   Present Tense
  Καταφατική μορφή   Affirmative form
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 ένι [éɲi] έμε [éme]
  2 έσι [ési] έЋε [étʰe]
  3 έЈι [éni] είνι [íɲi]

  Αρχή
  Top

  Αρνητική μορφή   Negative form
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 όνι [óɲi] όμε [óme]
  2 όσι [ósi] όЋε [ótʰe]
  3 όЈι [óni] ούνι [úɲi]

  Αρχή
  Top

  Ε1.1.2 Παρατατικός  Imperfect Tense
  Καταφατική μορφή   Affirmative form
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 έμα [éma] έμαϊ [émai]
  2 έσα [ésa] έЋαϊ [étʰai]
  3 έκι [éci] ήγκι(αϊ) [íɲɟi/íɲɟai]

  Αρχή
  Top

  Αρνητική μορφή   Negative form
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 όμα [óma] όμαϊ [ómai]
  2 όσα [ósa] όЋαϊ [ótʰai]
  3 όκι [óci] ούγκι(αϊ) [úɲɟi/úɲɟai]

  Αρχή
  Top

  Ε1.2 Το ρήμα έχου έχω   The verb έχου to have

  Ε1.2.1 Ενεστώτας   Present Tense
  Καταφατική μορφή   Affirmative form
  Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Singular Masc. Fem. Neuter
  1 ένι έχου [eɲ éxu] ένι έχα [eɲ éxa] ένι έχουντα [eɲ éxunda]
  2 έσ' έχου [es éxu] έσ' έχα [es éxa] έσ' έχουντα [es éxunda]
  3 έν' έχου [en éxu] έν' έχα [en éxa] έν' έχουντα [en éxunda]
  Πληθ. Pl.
  1 έμ' έχουντε [em éxunde] έμ' έχουντε [em éxunde] έμ' έχουντα [em éxunda]
  2 έЋ' έχουντε [etʰ éxunde] έЋ' έχουντε [etʰ éxunde] έЋ' έχουντα [etʰ éxunda]
  3 είνι έχουντε [iɲ éxunde] είνι έχουντε [iɲ éxunde] είνι έχουντα [iɲ éxunda]
  Αρνητική μορφή   Negative form
  Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Singular Masc. Fem. Neuter
  1 όνι έχου [oɲ éxu] όνι έχα [oɲ éxa] όνι έχουντα [oɲ éxunda]
  2 όσ' έχου [os éxu] όσ' έχα [os éxa] όσ' έχουντα [os éxunda]
  3 όν' έχου [on éxu] όν' έχα [on éxa] όν' έχουντα [on éxunda]
  Πληθ. Pl.
  1 όμ' έχουντε [om éxunde] όμ' έχουντε [om éxunde] όμ' έχουντα [om éxunda]
  2 όЋ' έχουντε [otʰ éxunde] όЋ' έχουντε [otʰ éxunde] όЋ' έχουντα [otʰ éxunda]
  3 ούνι έχουντε [uɲ éxunde] ούνι έχουντε [uɲ éxunde] ούνι έχουντα [uɲ éxunda]
  Υποτακτική Ενεστώτα   Present Subjunctive
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 έχου έχομε
  2 έχερε έχετε
  3 έχει έχωι

  Αρχή
  Top

  Προστακτική Ενεστώτα   Present Imperative
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  2 έχε έχετε

  Αρχή
  Top

  Ε1.2.2 Παρατατκός   Imperfect
  Καταφατική μορφή   Affirmative form
  Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Singular Masc. Fem. Neuter
  1 έμα έχου [ema éxu] έμα έχα [ema éxa] έμα έχουντα [ema éxunda]
  2 έσα έχου [esa éxu] έσα έχα [esa éxa] έσα έχουντα [esa éxunda]
  3 έκι έχου [ec éxu] έκι έχα [ec éxa] έκι έχουντα [ec éxunda]
  Πληθ. Pl.
  1 έμαϊ έχουντε [emai éxunde] έμαϊ έχουντε [emai éxunde] έμαϊ έχουντα [emai éxunda]
  2 έЋαϊ έχουντε[etʰai éxunde] έЋαϊ έχουντε [etʰai éxunde] έЋαϊ έχουντα [etʰai éxunda]
  3 ήγκι έχουντε [iɲɟ éxunde] ήγκι έχουντε [iɲɟ éxunde] ήγκι έχουντα [iɲɟ éxunda]
  Αρνητική μορφή   Negative form
  Ενικός Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Singular Masc. Fem. Neuter
  1 όμα έχου [oma éxu] όμα έχα [oma éxa] όμα έχουντα [oma éxunda]
  2 όσα έχου [osa éxu] όσα έχα [osa éxa] όσα έχουντα [osa éxunda]
  3 όκι έχου [oc éxu] όκι έχα [oc éxa] όκι έχουντα [oc éxunda]
  Πληθ. Pl.
  1 όμαϊ έχουντε [omai éxunde] όμαϊ έχουντε [omai éxunde] όμαϊ έχουντα [omai éxunda]
  2 όЋαϊ έχουντε [otʰai éxunde] όЋαϊ έχουντε [otʰai éxunde] όЋαϊ έχουντα [otʰai éxunda]
  3 ούγκι έχουντε [uɲɟ éxunde] ούγκι έχουντε [uɲɟ éxunde] ούγκι έχουντα [uɲɟ éxunda]

  Αρχή
  Top

  Ε1.2.3 Μέλλοντας  Future
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 θα έχου θα έχομε
  2 θα έχερε θα έχετε
  3 θα έχει θα έχωι

  Αρχή
  Top

  Ε1.2.4 Υποθετική  Conditional
  Ενικός Πληθ.
  Sing. Plural
  1 θάκια έχου θάκια έχομε
  2 θάκια έχερε θάκια έχετε
  3 θάκια έχει θάκια έχωι

  Αρχή
  Top